Контакт с нас

 

София 1113

ул. Александър Жендов 6, ет. 6

тел./факс: +359 2 9876040

e-mail: info@egis.bg

 

 

Ако не сте успели да намерите информацията, която търсите, моля попълнете формата за обратна връзка

УСЛОВИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ: Когато кликнете върху бутона "Съгласен съм с Политиката за защита на личните данни", предоставяте на ТП „ЕГИС ФАРМАСЮТИКЪЛС” град София, ул. „Александър Жендов” № 6, ет. 6, тел: 02/9876040, ел. поща: info@egis.bg, личните си данни. Давате разрешение на ТП да: Събираме и използваме лични данни за Вас и Вашата активност и да ги свързваме с други данни, с които вече разполагаме или получаваме от другаде. Да съхраняваме личните Ви данни в нашата система и да споделяме тези данни вътре в организацията и с нашите партньори. Имате право да оттеглите писмено съгласието си по всяко време, което не засяга легитимността на обработката на тази информация, преди оттеглянето. Имате право да оттеглите писмено съгласието си за използването на личната Ви информация, като се свържете с нас. В случай на оттегляне, Вашата лична информация няма да бъде обработвана. Имате право на информация, на поправка, заличаване, ограничаване на обработването и прехвърлянето на Вашите лични данни, както и правото да подадете жалба до органите за надзор (Комисия за защита на личните данни, 1592 София, бул. "Проф. Цветан Лазаров", kzld@cpdp.bg). Имате право да поискате от нас да изтрием всичките Ви лични данни. За да упражните тези свои права, моля свържете се с нас на електронна поща: info@egis.bg или по тел.: 02/9876040.


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Защита на личните данни

ЕГИС Фармасютикълс (по-нататък: „Егис”) насърчава уважението към основните права и обръща особено внимание на защитата и обработката на личните данни.

Ангажиментът на „Егис”

„Егис” се ангажира да обработва безопасно и поверително личните данни на своите служители, кандидати за работа, страни по договори, уебсайт потребители и други заинтересовани страни. В същото време „Егис” гарантира, че личните данни се обработват съобразно закона, честно и прозрачно – и с уважение към правата на субектите на данните.

Политика за защита на личните данни

За да изпълни своя ангажимент, „Егис” прие  „Правилник за защита на личните данни”, който съответства на Общия регламент за защита на данните, ОРЗД, (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета) и останалото приложимо законодателство, влючително Закона за защита на личните данни. Този  „Правилник” заедно с няколко други вътрешни правилници и мерки представляват политиката на „Егис”, която гарантира, че личните данни се събират и обработват за особени цели, спазва принципа за минимизиране на данните и гарантира, че личните данни се съхраняват само за периода, необходим за постигане на целта, за която те са били събрани.

Обхват

Нашата политика се прилага към всички лица, които ни предоставят някаква лична информация: служители на „Егис”, кандидати за работа, клиенти, доставчици и др.

За кого е задължителна тази политика

Тази политика е задължителна за всяко лице, което действа от името на „Егис” и при случай се нуждае от достъп до лични данни. Всички служители в „Егис” трябва да я спазват и освен това тя е задължителна за контрагентите, консултантите и другите външни обработвачи на лични данни.

Елементи на политиката

За да можем да изпълняваме своите дейности, ние се нуждаем и от събиране и обработване на лични данни. Тук се включват всички данни, които позволяват идентифицирането на даден субект на данни, като напр. неговите имена, адреси, потребителски имена и пароли, дигитални отпечатъци, снимки, лични идентификационни номера, финансови данни и др.

„Егис” събира такива данни по прозрачен начин и само на базата на пълно сътрудничество и разбиране на заинтересованите страни. Щом бъдат получени такива данни, се прилагат следните правила:

Личните данни, събирани от „Егис”, трябва да бъдат:

 • събирани честно и изключително за законни цели;
 • точни и актуални;
 • обработвани в законови и нравствени рамки;
 • защитени срещу неупълномощен или незаконен достъп от вътрешни или външни страни.

Личните данни, събирани от „Егис”, не бива да бъдат:

 • прехвърляни извън „Егис” без законно основание;
 • съхранявани за период по-дълъг от определения;
 • прехвърляни на организации или държави, които нямат подходящи правила за защита на данните;
 • прехвърляни на страна, различна от онази, на която субектът на данните е дал съгласието си (с изключение на законовите искания, отправени от правоохранителни органи).

Освен да борави правилно с данните, „Егис” има непосредствено задължение към субектите на данните. Съгласно ОРЗД и останалото приложимо законодателство „Егис” трябва да осигури, освен другото, и следното:

 • информация за всеки интересуващ се индвивид относно неговите лични данни, т.е. категориите лични данни, които събираме, целта на събирането на неговите лични данни, периодът на съхранение на неговите лични данни, дали прехвърляме неговите лични данни на друга страна и т.н.;
 • коригиране на неверните лични данни;
 • изтриване на всички лични данни, когато условията за изтриване са изпълнени, напр. при оттегляне на съгласието от страна на субекта на данните;
 • процедури в случай на загубени, повредени или компрометирани данни.

Дейности

С настоящото се задължаваме да изпълняваме следните дейности по защита на личните данни:

 • ограничаване и контролиране на достъпа до определени категории лични данни;
 • разработване и осъществяване на прозрачни порцедури за събиране на данните;
 • обучаване на служителите с цел изпълнение на предохранителните мерки за лична и техническа безопасност;
 • изграждане на сигурна мрежа за защита на личните данни от кибератаки;
 • изграждане на ясни процедури за докладване при нарушаване на поверителността или при измама с данните;
 • включване на клаузи в договорите или ясни инструкции относно нашата обработка на данни;
 • създаване на най-добри практики във връзка със защитата на данните.

Надзорен орган:

Комисия за защита на на личните данни:

Адрес:  София 1592, бул. „ Проф. Цветан Лазаров”   № 2         

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница:  www.cpdp.bg

За консултации по прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 и на националното законодателство за защита на личните данни - тел. 02/91-53-555

Деловодство:

факс 02/91-53-525

Справки по постъпили жалби, сигнали и въпроси се извършват на електронната поща на комисията kzld@cpdp.bg, както и на тел. 02/91-53-519

 

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на личните данни на „Егис” в България:

 

гр. София 1504, ул. „Шипка“ № 3, ет. 3, телефон: 0884 87 52 50, електронен адрес: Станислав Анков (stanislav.ankov@yrlegal.com).