• Труксима (ритуксимаб)

  Truxima (rituximab) е биологично подобен лекарствен продукт. Той представлява моноклонално антитяло, принадлежащо към групата на антинеопластичните средства. Ритуксимаб се свързва специфично с трансмембранен антиген, CD20 - негликозилиран фосфопротеин, локализиран върху пре-В и зрели В лимфоцити.

   


  Truxima (rituximab) концентрат за инфузионен разтвор е във флакони от 100 mg по два и от 500 mg по един в опаковка.

   

  Truxima е показан при възрастни за лечение на следните заболявания:


  Неходжкинов лимфом (НХЛ)

  Truxima е показан за лечение на нелекувани преди това пациенти с фоликуларен лимфом в ІІІ-ІV стадий в комбинация с химиотерапия.
  Поддържащата терапия с Truxima е показана за лечение на фоликуларен лимфом при пациенти,повлияващи се от индукционна терапия.
  Truxima като монотерапия е показан за лечение на пациенти с фоликуларен лимфом в ІІІ-ІVстадий, които са резистентни на химиотерапия или са с втори или следващ рецидив след химиотерапия.
  Truxima е показан за лечение на пациенти с CD20 позитивен дифузен В-едроклетъченнеходжкинов лимфом в комбинация с СНОР (циклофосфамид, доксорубицин, винкристин, преднизолон) химиотерапия.


  Хронична лимфоцитна левкемия (ХЛЛ)

  Truxima в комбинация с химиотерапия е показан за лечение на пациенти с нелекувана преди това и рецидивираща/рефрактерна ХЛЛ. Има само ограничени данни за ефикасността и безопасността при пациенти, лекувани преди това с моноклонални антитела, включително Truxima, или пациенти, рефрактерни на предшестващо лечение с Truxima плюс химиотерапия.
  За допълнителна информация вижте точка 5.1.


  Ревматоиден артрит*
  Truxima в комбинация с метотрексат е показан за лечение на възрастни пациенти с тежък активен ревматоиден артрит, които не се повлияват достатъчно или имат непоносимост към други болест-модифициращи антиревматични лекарства (БМАРЛ), включително един или повече видове терапия с инхибитор на тумор-некротизиращия фактор (TNF).
  Доказано е, че Truxima намалява честотата на прогресия на ставното увреждане, измерено чрез рентгенография, и подобрява физическата функция, когато се прилага в комбинация с метотрексат.


  Грануломатоза с полиангиит и микроскопски полиангиит

  Truxima, в комбинация с глюкокортикоиди, е показан за въвеждане в ремисия на възрастни пациенти с тежка активна грануломатоза с полиангиит (грануломатоза на Wegener) (ГПА) и микроскопски полиангиит (MПA).

   

  * След изтичане на патентната защита на референтния продукт